Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

 

1. Гэр бүлийн боловсролын агуулгын хүрээ: 

      Хүн бүр гэр бүлээ төлөвлөх  үр хүүхдийнхээ бие бялдар, сэтгэц, оюун  санааг эрүүл байлгаж эрсдэлгүйгээр өсгөж хүмүүжүүлэх таатай орчин бүрдүүлэх, гэр бүлийн тулгамдсан асуудлыг зохистойгоор шийдвэрлэх, Удмын сангаа цэвэр байлгах, төрөл садан нийгмийн өмнө хүлээсэн гэр бүлийн гишүүний үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах чадвар эзэмшихэд оршино.

2. Иргэний боловсролын агуулгын хүрээ:

   Хүн бүр үндэсний уламжлалт болон иргэний нийгмийн үнэт зүйлийг тэнцвэртэйгээр хослуулан эзэмших,Улмаар оюун санаа, гэр бүл нийгмийн олон талт харилцаанд иргэний хувьд тэгш эрхтэйгээр  оролцох, экологи, эдийн засаг улс төр эрх зүйн хүрээнд бие дааж болон бусадтай хамтран аж төрөхөд шаардагдах чадвар эзэмшихэд чиглэнэ.

3. Ёс суртахуун төлөвшлийн боловсролын агуулгын хүрээ:  

       Хүн бүр өсвөр залуу насандаа амьдралын утга учрыг танин мэдэж цаашдын зорилгоо зөв тодорхойлох, амьдралынхаа чанарыг дээшлүүлэхийн тулд авъяас чадвараа нээн хөгжүүлэх мэргэжлээ сонгох эрүүл мэнд, харилцаа, ёс суртахууны хувьд төлөвших, буруу зуршилд автахгүй байх, нийгэмд эзлэх байр сууриа баттай олоход шаардагдах чадвар эзэмшихэд чиглэнэ.

 

4. Гоо зүй -мэдрэмжийн боловсролын агуулгын хүрээ:  

    Хүн бүр байгаль нийгмийн зүй зохист хамаарал, түгээмэл гоо сайхныг танин мэдэж, энэхүү төсөөлө, мэдрэмжээ хүн-байгаль, хүн-нийгмийн харилцаанд зохистойгоор тусган хэрэгжүүлэх аливаа урлагийн бүтээлээр дамжуулан хүний оршихуйн үнэ цэнэ сайхныг түгээн дэлгэрүүлэх, хүртэн мэдрэх чадвар эзэмшихэд оршино.

5. Амьдрах ухааны боловсролын агуулгын хүрээ:

           Хүн бүр амьдралынхаа туршид нийгмийн хөгжлөөс хоцрохгүй  байх, бие бялдар,оюун санаа, авъяас чадвараа хөгжүүлэх, санхүүгийн нөхцөлөө сайжруулах зорилгоор мэргэжлийн анхан шатны боловсрол эзэмших, мэргэжлээ тасралтгүй дээшлүүлэх, дүйцсэн хөтөлбөрийн болон бичиг үсгийн боловсрол ээзэмшихэд чиглэнэ.    

 

 

Эрхэм зорилго, алсын хараа

Насан туршийн боловсролын эрхэм зорилго нь:

      Хүн төрсөн цагаасаа эхлэн насан хутгийг олох хүртлээ амар тайван, эрүүл энх, нэр төртэй байж, жам ёсны эрхээ бусдаас хараат бус байдлаар эдлэхэд нь шаардагдах тасралтгүй боловсролын орчин нөхцлийг цогцлоох явдал мөн хэмээн тодорхойлж байна.

 

Насан туршийн боловсролын агуулга нь:

      Тухайн хүнд гэр бүлийн, иргэний, ёс суртахуун-төлөвшлийн, гоо зүй-мэдрэмжийн, амьдрах ухааны цогц чадамж эзэмшүүлэхэд чиглэсэн үзэл санаа мэдлэг, чадварыг, сургалтаар олгоно.  

 

Насан туршийн боловсролыг эзэмшүүлэх арга зам нь:

     Нас, хүйс, яс, үндэс,нийгмийн гарал,хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, ажил мэргэжил, оршин суугаа газар нутгаасаа үл хамааран нийгмийн бүхий л орчин цаг хугацаанд өөрийнхөө хэрэгцээ, боломжид нийцүүлэн албан бус боловсрол эзэмших тэгш боломжийг хүн бүрд адил тэгш олгох, үүнд төр иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог хангана.

 

Мэдээ мэдээлэл

Цахим холбоосууд