card

Ажил үүргийн хуваарь

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн захирлын

2016 оны 01-р сарын 12-ны өдрийн

А/01 тоот тушаалын Хавсралт1

АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН БАГШ НАРЫН

АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

Д/д

Албан тушаал

Ажлын чиг үүргүүд

Хугацаа

1

Сургалт хариуцсан менежер

 • Нийслэл, дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилт, мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудын тайлан, мэдээг илгээх
 • Багш ажилтнуудын шагнал урамшуулал, зэрэг, цол тэмдгийн хариуцан ажиллах
 • ББНШКомиссын ажлыг удирдан зохион байгуулж, багш ажилтнуудын бичиг хэргийн стандартыг хянаж, хагас бүтэн жилээр архивт хүлээлгэн өгөх  
 • Байгууллагын төлөвлөгөө, тайлан мэдээг журмын дагуу бичиж нэгтгэн илгээх
 • Ёс зүйн зөвлөлийг удирдан зохион байгуулж ажиллах
 • Багш хөгжлийн цагийг удирдан зохион байгуулж төлөвлөгөөний хэрэгжилт, цагийг тооцож цалин бодох
 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах
 • Мэдээ мэдээллийг хуваарьт өдөр бүр холбогдох хаягуудруу илгээх 
 1.  
 2.  
 3.  

 

 

Сар бүр

Сар бүр

 1.  

Сар бүр

2

Гэр бүлийн боловсролын багш

 • Мэдээ мэдээллийг хуваарьт өдөр бүр холбогдох хаягуудруу илгээх 
 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг хангаж ажиллах
 • Ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээг журмын дагуу бичиж сургалт хариуцсан менежерт илгээх
 • Байгууллагын хэмжээний хүндэтгэлийн, тэмдэглэлт баяр ёслол болон ар гэрийн гачигдал зэрэг асуудлыг хариуцан зохион байгуулах

Сар бүр

 1.  

Сар бүр

Тухай бүр

3

Амьдрах ухааны боловсролын багш

 • Амьдрах ухааны боловсролын үйл ажиллагааны тайланг улирал бүр Насан туршийн боловсролын төвд  цаасаар, цахимаар илгээх
 • Мэдээ мэдээллийг хуваарьт өдөр бүр холбогдох хаягуудруу илгээх 
 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг хангаж ажиллах
 • Ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээг журмын дагуу бичиж сургалт хариуцсан менежерт илгээх
 • Нийслэл, дүүргийн зохион явуулж буй спортын арга хэмжээг зохион байгуулж, оролцуулах
 • Байгууллагын багш ажиллагсдын хагас жил тутам эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 • Дүйцсэн хөтөлбөрийн холимог бүлгийн ангийг хариуцан ажиллаж, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. 

Улирал бүр

Сар бүр

Хагас/ж

 

Сар бүр

 

Тухай бүрт

4

Гоо зүйн мэдрэмжийн боловсролын багш

 • Ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээг журмын дагуу бичиж сургалт хариуцсан менежерт илгээх
 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг хангаж ажиллах
 • Нийслэл, дүүргийн зохион явуулж буй урлагийн арга хэмжээг зохион байгуулж, оролцуулах
 • Мэдээ мэдээллийг хуваарьт өдөр бүр холбогдох хаягуудруу илгээх 
 •  

Сар бүр

 1.  

Сар бүр

5

Ёс суртахуун төлөвшлийн багш

 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг хангаж ажиллах
 • Ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээг журмын дагуу бичиж сургалт хариуцсан менежерт илгээх
 • Мэдээ мэдээллийг хуваарьт өдөр бүр холбогдох хаягуудруу илгээх 
 • Ёс зүйн зөвлөлийг зохион байгуулж ажиллах

Тухай бүр

 •  
 •  

Тухай бүр

6

Иргэний боловсролын багш

 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг хангаж ажиллах
 • Ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээг журмын дагуу бичиж сургалт хариуцсан менежерт илгээх
 • Жендерийн салбар хорооны тухайн оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжилтын тайланг нэгтгэх гаргаж НХХэлтэст өгөх
 • Мэдээ мэдээллийг хуваарьт өдөр бүр холбогдох хаягуудруу илгээх 
 1.  

Сар бүр

 1.  

 

Сар бүр

7

Амьдрах ухааны агуулгын хүрээ компьютерийн сургалтын багш

 • Архив, бичиг хэргийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх
 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах
 • Нийслэл, дүүргийн хэмжээний олон нийтийн зохион байгуулсан үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг хугацаанд нь илгээх
 • Байгууллагын вэб сайтыг ажиллуулах
 • Мэдээ мэдээллийг хуваарьт өдөр бүр холбогдох хаягуудруу илгээх 
 • Ёс зүйн зөвлөлийг зохион байгуулж ажиллах

Өдөр бүр

 •  
 •  

Тухай бүр

Өдөр бүр

Сар бүр

8

Бие дааж боловсрол дээшлүүлэх үйлчилгээний багш

 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг хангаж ажиллах
 • Ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээг журмын дагуу бичиж сургалт хариуцсан менежерт илгээх
 • Мэдээ мэдээллийг хуваарьт өдөр бүр холбогдох хаягуудруу илгээх   
 •  
 •  

Сар бүр

 

9

Нярав

 • Зочныг угтах, үдэх үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах
 • Нийслэл, дүүргийн хэмжээний олон нийтийн ажил үйлчилгээг зохион байгуулах /Мод тарих, их цэвэрлэгээ/
 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг хангаж ажиллах
 • Ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээг журмын дагуу бичиж, тайлагнах
 • Ёс зүйн зөвлөлийг зохион байгуулж ажиллах

Тухай бүр

Тухай бүр

 

 •  

Сар бүр

Тухай бүр

10

Нягтлан бодогч

 • Байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг хангаж ажиллах
 • Ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээг журмын дагуу бичиж, тайлагнах
 • Нэмэлт санхүүжилт, хандив, тусламж олж төвлөрүүлэх 
 •  

Сар бүр

Жилд

 

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв