card

JICA japan international cooperation agency

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төслийн үйл ажиллагаа

Дохионы хэл видео