card

Олон нийт рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа

ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ИРГЭДИЙН НИЙГЭМ ДЭХ ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ "ХААЛГАА НЭЭ АЯН"

Энэхүү аяны зорилго нь

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тулгамдсан асуудлыг хамтран шийдэж, хийж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулж, иргэдийн тасралтгүй боловсролыг дэмжих зорилтын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих, олон нийтийн хандлагыг өөрчлөхөд чиглэнэ. 

өрө

“ХУРИМТЛАЛТАЙ ӨРХ” САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

“ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ЭРСДЛЭЭС ХАМГААЛЪЯ” ЦАХИМ АЯН

“ХҮҮХЭД БҮР ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХТЭЙ” ЦАХИМ АЯН

“ЭНГИЙНЭЭС ЭЕРЭГИЙГ ТҮГЭЭЕ” ЦАХИМ АЯН

Зорилго:  Иргэд өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлж буй энгийн эерэг дадал хэвшлээ бусдад хуваалцах, бие биенээсээ суралцах боломж олгож цахим орчинд эерэг харилцаа хандлага бий болгоход оршино.

1. “Амтат жороо хуваалцъя” цахим аян 

2.“Энгийн сайхнаар гэрээ гоёцгооё” цахим аян 

“ХЭМНЭЛТТЭЙ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ИРГЭН”  ЦАХИМ АЯНЫ УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих зорилтын хүрээнд хэмнэлттэй хариуцлагтай хэрэглээнд иргэд олон нийтийг уриалан экологийн ул мөрийг бууруулахад оршино.

ХОЁР. ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ХЭЛБЭР

  • Цахимаар

ГУРАВ. ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

  • 2021 оны 2 дугаар сарын 5-19 өдрүүдэд

ДӨРӨВ. ЦАХИМ АЯНЫ ЖУРАМ

  • Хэмнэлттэй, хариуцлагатай хэрэглээг олон нийтэд уриалах
  • Хэмнэлттэй, хариуцлагатай иргэн фэйсбүүк хүрээгээр өөрийн нүүр зургийн өөрчлөх
  • #ХЭМНЭЛТТЭЙ_ХАРИУЦЛАГАТАЙ_ИРГЭН hashtag ашиглаж хэмнэлттэй хэрэглэх талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх
  • Ус, тог, цахилгаан хэмнэх хариуцлагатай байх талаар мэдээлэл олон нийтэд түгээх

ТАВ. ЦАХИМ АЯНЫ АЧ ХОЛБОГДОЛ

  • Тогтвортой хэрэглээг эрхэмлэдэг болох 
  • Экологийн ул мөрийг бууруулах
  • Ус, тог цахилгаандаа хэмнэлттэй болох

ЗУРГАА. ЦАХИМ ХАЯГ

Хан-Уул дүүргийн Насан туршийн боловсролын төв

ХУД-ийн Албан бус Насан туршийн боловсролын төв