card

Насан туршийн боловсролын үндсэн чиглэл

Харилцаа, ёс зүйн боловсрол

Хүн бүр өсвөр залуу насандаа амьдралын утга учрыг танин мэдэж цаашдын зорилгоо зөв тодорхойлох, амьдралынхаа чанарыг дээшлүүлэхийн тулд авъяас чадвараа нээн хөгжүүлэх мэргэжлээ сонгох эрүүл мэнд, харилцаа, ёс суртахууны хувьд төлөвших, буруу зуршилд автахгүй байх, нийгэмд эзлэх байр сууриа баттай олоход шаардагдах чадвар эзэмшихэд чиглэнэ. 

Гэр бүл, эрүүл мэндийн боловсрол

 Хүн бүр гэр бүлээ төлөвлөх  үр хүүхдийнхээ бие бялдар, сэтгэц, оюун  санааг эрүүл байлгаж эрсдэлгүйгээр өсгөж хүмүүжүүлэх таатай орчин бүрдүүлэх, гэр бүлийн тулгамдсан асуудлыг зохистойгоор шийдвэрлэх, Удмын сангаа цэвэр байлгах, төрөл садан нийгмийн өмнө хүлээсэн гэр бүлийн гишүүний үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах чадвар эзэмшихэд оршино. 
 

Иргэний эрх зүй, улс төрийн боловсрол

  Хүн бүр үндэсний уламжлалт болон иргэний нийгмийн үнэт зүйлийг тэнцвэртэйгээр хослуулан эзэмших,Улмаар оюун санаа, гэр бүл нийгмийн олон талт харилцаанд иргэний хувьд тэгш эрхтэйгээр  оролцох, экологи, эдийн засаг улс төр эрх зүйн хүрээнд бие дааж болон бусадтай хамтран аж төрөхөд шаардагдах чадвар эзэмшихэд чиглэнэ.  
 

Соёл, гоо зүйн боловсрол

Хүн бүр байгаль нийгмийн зүй зохист хамаарал, түгээмэл гоо сайхныг танин мэдэж, энэхүү төсөөлө, мэдрэмжээ хүн-байгаль, хүн-нийгмийн харилцаанд зохистойгоор тусган хэрэгжүүлэх аливаа урлагийн бүтээлээр дамжуулан хүний оршихуйн үнэ цэнэ сайхныг түгээн дэлгэрүүлэх, хүртэн мэдрэх чадвар эзэмшихэд оршино. 

Амьдрах ухаан санхүүгийн боловсрол

  Хүн бүр амьдралынхаа туршид нийгмийн хөгжлөөс хоцрохгүй  байх, бие бялдар,оюун санаа, авъяас чадвараа хөгжүүлэх, санхүүгийн нөхцөлөө сайжруулах зорилгоор мэргэжлийн анхан шатны боловсрол эзэмших, мэргэжлээ тасралтгүй дээшлүүлэх, дүйцсэн хөтөлбөрийн болон бичиг үсгийн боловсрол ээзэмшихэд чиглэнэ.

     

Шинжлэх ухааны боловсрол

Шинжлэх ухааны ололт, технологийн хөгжлийг амьдралд хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх сургалт