card

Насан туршийн боловсролын чиглэлийн 5 чиглэл

Харилцаа, ёс зүйн боловсрол

Гэр бүл, эрүүл мэндийн боловсрол

Иргэний эрх зүй, улс төрийн боловсрол

Соёл, гоо зүйн боловсрол

Амьдрах ухаан санхүүгийн боловсрол