card

Ёс зүйн зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан

Ёс зүйн зөвлөлийн 2022 онд хийх ажлын төлөвлөгөө

                                                                                                    

                                                                                                    

Ёс зүйн орон тооны бус салбар  зөвлөл байгуулах тухай