card

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх

Багш нарын ажлыг үнэлэх

Ажилчдын үнэлгээний ил тод байдал

Улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал, ур чадварын нэмэгдэл олгосон мэдээлэл

Улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал, ур чадварын нэмэгдэл олгосон мэдээлэл