card

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС ХАМГААЛАХ ГЭРЭЭ

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС ХАМГААЛАХ ГЭРЭЭ

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС ХАМГААЛАХ ГЭРЭЭ

 

 

2019 оны .....-р сарын......-ны өдөр              №.........                   Улаанбаатар хот

 

 

Хан-Уул дүүргийн “Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв”-ийг төлөөлж нэг талаас “Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв”-ийн захирлын тушаалыг эрхэлдэг Танший овогтой Рэгзэдмаа нөгөө талаас “Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв”-ийн ажилтан ...........................................овогтой .............................................  /цаашид “Албан хаагч” гэх/ нар Авлигын эсрэг хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг үндэслэн ашиг сонирхлын зөрчлөөс хамгаалах, зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

 

Нэг. Нэр томъёоны тайлбар

 

Дор дурдсан нэр томъёог дараах утгаар ойлгоно:

 

  1. “Ашиг сонирхлын зөрчил” гэж төрийн албан хаагч албан үүргээ гүйцэтгэх буюу биелүүлэх явцад хувийн ашиг сонирхол /өөрийн болон түүний гэр бүлийн гишүүн, төрөл, садангийн хүний эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхол/-той холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргах буюу шийдвэр гаргахад оролцох, эсхүл үүрэг даалгавар биелүүлэх болсныг буюу албаны ашиг сонирхол /байгууллагын зорилго, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэгдсэн тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлага, хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх, үүрэг/ нь хувийн ашиг сонирхолтой давхцахыг:

 

  1. “Ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан” гэдэгт тухайн албан хаагч хувийн ашиг сонирхлыг албаны ашиг сонирхлоос дээгүүр тавьсныг

 

1.3 “Нэгжийн удирдлага” гэдгийг тухайн байгууллагын албан хаагчдыг шууд удирдлагаар ханган ажиллах үүрэг бүхий хэлтэс, алба, тасгийн даргыг,

1.4 “Албан хаагч” гэдгийг тухайн байгууллагын албан хаагч буюу байгууллагын өмнө энэхүү гэрээний дагуу үүрэг хүлээж байгаа этгээдийг тус тус ойлгоно.

  1. Нэгжийн удирдлага” нь байгууллагын дарга /төсвийн ерөнхий менежер/-тэй байгуулах гэрээний хувьд “Байгууллага” тал болно.

 

Хоёр. Албан хаагчийн хүлээх үүрэг

2.1.  Албан хаагч нь Төрийн албаны тухай хууль болон авлигын эсрэг хуулиар хүлээсэн үүргээс гадна дараах үүргийг хүлээнэ:

2.1.1. Ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй шийдвэр гаргахад оролцохгүй байх. Ашиг сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд байгууллагадаа урьдчилан бичгээр мэдэгдэж  бүртгүүлэн, холбогдох шийдвэр гаргахад оролцохгүй байх:

2.1.2.  Ашиг сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдалд албан хаагч нь тухайн асуудлыг хэлэлцэх, тухайн асуудлаар ямар нэгэн шийдвэр гаргахад оролцохдоо өөртөө давуу байдал бий болгохгүй байх:

 

2.1.3.  Шийдвэр гаргахад хувийн ашиг сонирхлын үүднээс эрх мэдэл, ажил, албан тушаалаа ашиглан шууд буюу шууд бусаар нөлөөлөхгүй байх:

 

 2.1.4.  Ажил үүрэгт нь нөлөөлөхүйц болон хяналт тавих үүрэгт нь багтдаг өөр бусад ажил, албан тушаал эрхлэхгүй, хавсран  гүйцэтгэхгүй байх:

 

2.1.5. Эрх бүхий албан тушаалтан хууль тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд аливаа компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн болон бусад хуулийн этгээдийн удирдах байгууллагын гишүүн болохгүй байх:

 

2.1.6. Шууд удирдах буюу хяналт тавьдаг албан тушаалтан нь гэр бүлийн гишүүн, садан төрөл бол байгууллагадаа нэн даруй мэдэгдэх:

 

2.1.7. Ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй харилцаанд албан хаагч төрийн байгууллагыг төлөөлөхгүй байх, албан үүргээ гүйцэтгэхээс бусад тохиолдолд төрийн албан хаагчийн нэр барихгүй, төрийн байгууллагыг төлөөлөхгүй байх:

 

2.1.8. Албаны нөөц /санхүү, мэдээллийн болон хүний нөөц, бусад/-ийг зөвхөн албан ажилдаа ашиглах. Төрийн албан хаагч албаны үүргээ гүйцэтгэх явцдаа буюу гүйцэтгэсний үр дүнд олж авсан нийтийн мөнгө, эд хөрөнгө, үйлчилгээ буюу мэдээллийг ажил,үүрэгтэй холбогдолгүй үйл ажиллагаанд ашиглахгүй байх:  

 

2.1.9. Албан хэрэгцээнийхээс бусад зөвхөн өөрт нь зөвшөөрсөн төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцтай холбоотой материалыг үзэж танилцах, түүний нууцыг хадгалах:

 

2.1.10. Төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцад хамаарах аливаа баримт бичиг, компьютер дэх файлыг байгууллага, хувь хүнд задлахгүй, хуулбарлан авч үлдэхгүй, хувилж тараахгүй, гадагш авч явахгүй байх:

 

2.1.11. Албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж цуглуулсан, бүрдүүлсэн, боловсруулсан албан хэрэгцээний баримт материалыг ажлаас чөлөөлөгдөх, эсхүл халагдахдаа бүрэн хүлээлцүүлж өгөх:

 

2.1.12. Хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад үүрэг.

 

Гурав. Албан хаагчийн эдлэх эрх

3.1.  Албан хаагч нь дараах эрхийг эдэлнэ:

3.1.1. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, ажиллах нөхцлөөр хангаж өгөхийг шаардах:

3.1.2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй гэсэн үндэслэлээр хариуцлага оногдуулсан нь үндэслэлгүй гэж үзвэл эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гомдол гаргах:

3.1.3  Хуулиар олгогдсон бусад эрх.

 

Дөрөв.Байгууллагын хүлээх үүрэг

4.1. Байгууллага нь дараах үүргийг хүлээнэ

4.1.1. Албан хаагчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтэнд хяналт тавих:

4.1.2  Албан хаагчийн нууцыг задруулахгүй байх

4.1.3. Албан хаагчдад ажлын эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх, ажил үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой асуудлаар заавар, зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах:

4.1.4. Албан хаагчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх болон ажиллах нөхцлийг нь бүрдүүлж өгөх, ашиг сонирхлын зөрчилд орохоос урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай үйл ажиллагааг зохион байгуулах:

4.1.5. Гэрээний биелэлтийг тухайн ..........оны..........дугаар сарын..........ны  дотор дүгнэж байх:

4.1.6.  Хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад үүрэг. 

 

Тав. Байгууллагын эдлэх эрх

5.1. Байгууллага нь дараах эрхийг эдэлнэ:

5.1.1. Албан хаагчаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах:

5.1.2. Албан хаагчийг ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан гэж үзвэл хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх, шаардлагатай гэж үзвэл энэ тухай гомдлоо шүүхэд гаргах:

5.1.3.  Хуулиар олгогдсон бусад эрх.

 

Зургаа. Хариуцлага

6.1. Албан хаагч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Төрийн албаны тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль болон бусад  хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

6.2.Байгууллага нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

 

Долоо. Бусад зүйл

7.1. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэх бөгөөд 2 тал гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

7.2. Талууд харилцан тохиролцож гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бол гэрээг шинэчлэн байгуулна.

 

Найм. Гэрээний баталгаажилт:                            

 

Гэрээ байгуулсан:

 

Нэг талаас:                                                                              Нөгөө талаас:

Байгууллагыг төлөөлж:                                                             Албан хаагч:

Албан бус-Насан туршийн боловсролын             Албан бус-Насан туршийн боловсролын

төвийн захирал                                                       төвийн........................................................

 

Танший  овогтой Рэгзэдмаа                         ............................... овогтой...............................

 

............................................................               ........................................................................

                   /гарын үсэг/                                                           /гарын үсэг/

 

 2019 оны.......-р  сарын.......ны өдөр                        2019 оны.....-р  сарын.....ны өдөр

Авлигаас ангид байгууллага

Авлигаас ангид байгууллага

Авилгын тухай хуулийн сургалт

Авилгын тухай хуулийн сургалт

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль,

Авилгын тухай хуулийн сургалт

 

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтанд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авилгын эсрэг тухай хуулиудаар сургалт зохион байгуулсан. Уг сургалтын ач холбогдол нь хуулиар хүлээсэн албан үүрэг хоорондын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, хянах замаар нийтийн албаны үйл ажиллагааг нийтийн ашиг сонирхолд нийцүүлэх нөхцөлийг баталгаажуулж төрийн албаны ил тод, итгэл даах байдлыг хангаж ажиллахад чиглэгдэнэ.

Сургалтаар нийт багш албан хаагчид нийтийн ашиг сонирхол, хувийн ашиг сонирхол, ашиг сонирхлын зөрчил, нийтийн албан тушаалтан, хамаарал бүхий этгээд, нэгдмэл сонирхолтой этгээд, ашгийн төлөө үйл ажиллагаа, хандив, бэлэг, ашиг сонирхолын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал гэж юуг хэлэх, хэрхэн ангид байх зэрэг ойлголтуудыг өгсөн.