card

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр боловсрол нөхөн олгох сургалт

9–өөс дээш насны сургууль завсардагчдад дүйцсэн хөтөлбөрөөр бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэн гэрчилгээ олгоно.

Боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн бага анги

Бага боловсролд

БҮГД

Бүгд суралцагч

БҮГД

ЕБС-д шилжсэн

БҮГД

5-р анги төгссөн

Эмэгтэй

18 хүртэл нас

Танхимын сургалтад

Эмэгтэй

18 хүртэл нас

Танхимын сургалтад

Эмэгтэй

18 хүртэл нас

Танхимын сургалтад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2

11

11

0

0

0

0

2

0

2

2

 

Боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн суурь боловсролын анги

 

Бүрэн дунд боловсролд

БҮГД

Бүгд суралцагч

БҮГД

ЕБС-д шилжсэн

БҮГД

12-р анги төгссөн

Эмэгтэй

18 хүртэл нас

Танхимын сургалтад

Эмэгтэй

18 хүртэл нас

Танхимын сургалтад

Эмэгтэй

18 хүртэл нас

Танхимын сургалтад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

28

30

2

0

0

0

0

33

16

8

0

Суурь  боловсролд

БҮГД

Бүгд суралцагч

БҮГД

ЕБС-д шилжсэн

БҮГД

9-р анги төгссөн

Эмэгтэй

18 хүртэл нас

Танхимын сургалтад

Эмэгтэй

18 хүртэл нас

Танхимын сургалтад

Эмэгтэй

18 хүртэл нас

Танхимын сургалтад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

7

17

13

0

0

0

0

6

2

1

5