card

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр боловсрол нөхөн олгох сургалт

9–өөс дээш насны сургууль завсардагчдад дүйцсэн хөтөлбөрөөр бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэн гэрчилгээ олгоно.

Боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөр